മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

dragon Edit
    വ്യാളി, തീ തുപ്പുന്ന ചുറകുള്ള ഉഗ്രസര്‍പ്പം


dragon Edit
Noun
    a creature of Teutonic mythology; usually represented as breathing fire and having a reptilian body and sometimes wings


dragon Edit
Noun
    a fiercely vigilant and unpleasant woman


dragon Edit
Noun
    any of several small tropical Asian lizards capable of gliding by spreading winglike membranes on each side of the body


Dragon Edit
Noun
    a faint constellation twisting around the north celestial pole and lying between Ursa Major and Cepheus


drag on Edit
Verb
    last unnecessarily long


drag on Edit
Verb
    proceed for an extended period of time
eg: The speech dragged on for two hours


Entries from Olam Open Database

Dragon(noun)::
    വ്യാളി,
    ഐതിഹാസിക വേതാളം,
    തീ തുപ്പുന്ന ചിറകുള്ള ഉഗ്രസര്‍പ്പം,
    വ്യാളം,
    പല ഭയങ്കര സത്വങ്ങളുടെയും പേര്‍,
    സുശക്തമായ കവചിത ട്രാക്‌ടര്‍,
    ഉഗ്രവ്യക്തി,
    പരുന്ത്‌,
    യുവതീപരിരക്ഷയ്‌ക്കുള്ള സ്‌ത്രീ,
    കലഹകാരിണി,
    ചെറുതോക്ക്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മണിപ്രവേകം, ആടരവം, ഛായായന്ത്രം, മനുഭൂവ്, അബ്ധിനഗരി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean