മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

authentic Edit
    വിശ്വസനീയമായ, യഥാര്‍ത്ഥമായ


authentic Edit
Adjective
    conforming to fact and therefore worthy of belief
eg: an authentic account by an eyewitness


authentic Edit
Adjective
    not counterfeit or copied
eg: an authentic signature


Entries from Olam Open Database

Authentic(adjective)::
    വിശ്വാസനീയമായ,
    വിശ്വസനീയമായ,
    അധികാരികമായ,
    യഥാര്‍ത്ഥമായ,
    അകൃത്രിമമായ,
    വിശ്വാസ്യയോഗ്യമായ,
    സത്യസന്ധമായ,
    വിശ്വാസ്യമായ,
    ആധികാരികമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആകുതി, ആബല്യം, പ്രായിക്കരെ, അത്രാസം, ഉദ്യാനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean