മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

dispose Edit
    ക്രമപ്പെടുത്തുക, ക്രമീകരിക്കുക


dispose Edit
Verb
    give, sell, or transfer to another
eg: She disposed of her parents' possessions


dispose Edit
Verb
    throw or cast away


dispose Edit
Verb
    make receptive or willing towards an action or attitude or belief


dispose Edit
Verb
    place or put in a particular order
eg: the dots are unevenly disposed


dispose Edit
Verb
    make fit or prepared


Entries from Olam Open Database

Dispose(verb)::
    ബാദ്ധ്യത തീര്‍ക്കുക,
    തയ്യാറാവുക,
    വിധിക്കുക,
    മനസ്സു ചായുക,
    പ്രവണത കാട്ടുക,
    ക്രമപ്പെടുത്തുക,
    ക്രമീകരിക്കുക,
    വകതിരിച്ചു വയ്‌ക്കുക,
    തീരുമാനിക്കുക,
    നിശ്ചയിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ effect, papacy, അഗ്രന്‍, ഭീലൂ, പത്സലം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean