മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

abrade Edit
verb
    രാകുക, ചുരണ്ടുക, ഉരിഞ്ഞുകളയുക
    Rub hard or scrub


abrade Edit
Verb
    wear away


Entries from Olam Open Database

Abrade(verb)::
    രാകുക,
    ഉരിഞ്ഞുകളയുക,
    ചുരണ്ടുക,
    ഉരഞ്ഞ്‌ തൊലിപോവുക,
    ഉരസി മായ്‌ക്കുക,
    തേയ്‌മാനപ്പെടുത്തുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ വടി, മുദ്രാഹീന, രിഷ്ടം, ശ്യാമള, വിരജീഭവിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean