മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

disgruntled Edit
    അസംതൃപ്തിയുള്ള, നീരസം പൂണ്ട


disgruntled Edit
Adjective
    in a state of sulky dissatisfaction


Entries from Olam Open Database

Disgruntled(adjective)::
    അസംതൃപ്‌തനായ,
    നീരസംപൂണ്ട,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ temperate, wanion, അകനീയസ്സ്, ആലിലക്കല്ലൂര്‍വഞ്ചി, പ്രയാഗഭയന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean