മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

omit Edit
    വിട്ടുകളയുക, ഉപേക്ഷിക്കുക


omit Edit
Verb
    prevent from being included or considered or accepted


omit Edit
Verb
    leave undone or leave out


Entries from Olam Open Database

Omit()::
    വിട്ടുകളയുക,
    ചെയ്യാതെവിടുക,
    ഉപേക്ഷ കാണിക്കുക,
Omit(verb)::
    വിട്ടകളയുക,
    ഒഴിവാക്കുക,
    ഉപേക്ഷിക്കുക,
    കൊള്ളിക്കാതിരിക്കുക,
    വീഴ്‌ച വരുത്തുക,
    പറയാതിരിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ memorable, അഭ്യൂഷം, ആനായന്‍, പ്രക്രമം, കയാമം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean