മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

diphtheria Edit
    തൊണ്ടയ്ക്കുണ്ടാക്കുന്ന രോഗം, മാംസ സന്ധാനിക


diphtheria Edit
Noun
    acute contagious infection caused by the bacterium Corynebacterium diphtheriae; marked by the formation of a false membrane in the throat and other air passages causing difficulty in breathing


Entries from Olam Open Database

Diphtheria(noun)::
    ഡ്‌ഫ്‌തീരിയ (പകരുന്ന ഒരു തൊണ്ടരോഗം),
    തൊണ്ട്‌യക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗം,
    മാംസസന്ധാനിക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആക്ഷരാദന്‍, ഇരാതെ, അപ്രയുക്തം, അശ, ഉറക്കറ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean