മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

atlantic Edit
    ഏതലാന്തിക മഹാസമുദ്രത്തെ സംബന്ധിച്ച


Atlantic Edit
Noun
    the 2nd largest ocean; separates North and South America on the west from Europe and Africa on the east


Atlantic Edit
Adjective
    relating to or bordering the Atlantic Ocean
eg: Atlantic currents


Entries from Olam Open Database

Atlantic(adjective)::
    അറ്റ്‌ലാന്റിക്‌സമുദ്രം മഹാസമുദ്രത്തെ സംബന്ധിച്ച,
Atlantic(noun)::
    അറ്റ്‌ലാന്റിക്‌സമുദ്രം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അപ്രസവ, അജഭാവം, പ്രണയകലഹം, ചര്‍ക്കര, മഞ്ചി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean