മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

deport Edit
    പെരുമാറുക


deport Edit
Verb
    behave in a certain manner


deport Edit
Verb
    hand over to the authorities of another country


deport Edit
Verb
    expel from a country


Entries from Olam Open Database

Deport()::
    നാടുകടത്തുക,
    നിഷ്കാസനം ചെയ്യുക,
    കൊണ്ടുപോവുകപെരുമാറ്റം,
    ഭവം,
Deport(noun)::
    ആചാരം,
    ഭാവം,
    പെരുമാറ്റം,
    നടത്തം,
Deport(verb)::
    പെരുമാറുക,
    നാടു കടത്തുക,
    നിഷ്‌കാസനം ചെയ്യുക,
    രാജ്യഭ്രഷ്‌ടനാക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ waiting, മഞ്ഞക്കൂരി, ചാവേര്‍പ്പട, ചാറ്റ്, ചന്ദ്രോപാലംഭനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean