മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

demur Edit
    ആശങ്കിക്കുക, ശങ്കിച്ചു നില്‍ക്കുക


demur Edit
Verb
    take exception to
eg: he demurred at my suggestion to work on Saturday


demur Edit
Verb
    enter a demurrer


demur Edit
Noun
    (law) a formal objection to an opponent's pleadings


Entries from Olam Open Database

Demur(verb)::
    സംശയിച്ചു നില്‍ക്കുക,
    താമസിപ്പിക്കുക,
    വൈമനസ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുക,
    ആശങ്കിക്കുക,
    ശങ്കിച്ചു നില്‍ക്കുക,
    വിളംബം വരുത്തുക,
    സംശയിക്കുക,
    തടസ്സം വരുത്തുക,
    സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുക,
    തടസ്സം പറയുക,
    എതിര്‍പ്പു പ്രകടപ്പിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അപ്രവേദ, അസ്ത്രാഗാരം, ഇഷ്ടസിദ്ധി, ഇനവരി, അഗ്നിഹോത്രം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean