മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

demesne Edit
    കൈവശം വെച്ച് സ്വന്തമായെന്ന മട്ടില്‍ അനുഭവിക്കുന്ന വസ്തു


demesne Edit
Noun
    extensive landed property (especially in the country) retained by the owner for his own use


demesne Edit
Noun
    territory over which rule or control is exercised


Entries from Olam Open Database

Demesne(noun)::
    അധീനപ്രദേശം,
    സ്വന്തം കൈവശമുള്ള ജന്മഭൂമി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അകൗല, അത്യന്തവാസി, പാണിവാദന്‍, പെരുവഴി, ദൃഗ്ജലം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean