മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

delegate Edit
    പ്രതനിധിയായി അയയ്ക്കുക, നിയോഗിക്കുക


delegate Edit
Verb
    transfer power to someone


delegate Edit
Verb
    give an assignment to (a person) to a post, or assign a task to (a person)


delegate Edit
Noun
    a person appointed or elected to represent others


Entries from Olam Open Database

Delegate(noun)::
    പ്രതിനിധി,
    പ്രതിപുരുഷന്‍,
    നിയോജിതന്‍,
    പകരം നിയോഗിക്കുക,
    അധികാരം ഏല്പിക്കുക,
Delegate(verb)::
    അധികാരം ഏല്‌പിക്കുക,
    പ്രതിനിധീകരിക്കാന്‍ അയയ്‌ക്കുക,
    പ്രതിനിധിയായി അയയ്‌ക്കുക,
    നിയോഗിക്കുക,
    ഭാരം ഏല്‍പിക്കുക,
    ചുമതല അര്‍പ്പിക്കുക,
    വിട്ടുകൊടുക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ felon, inconsiderate, sprinkling, changeover, അഞ്ചലനാഗം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean