മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

anthesis Edit
    പുഷ്പവികാസകാലം, പുഷ്പവികാസം


anthesis Edit
Noun
    the time and process of budding and unfolding of blossoms


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chine, distemper, അഗ്നിരഹസ്യം, ഉപസ്ഥിത, ദേശാന്തരി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean