മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

dehydrate Edit
    ജലാംശം നീക്കുക, ഉണക്കുക


dehydrate Edit
Verb
    preserve by removing all water and liquids from
eg: carry dehydrated food on your camping trip


dehydrate Edit
Verb
    remove water from
eg: All this exercise and sweating has dehydrated me


dehydrate Edit
Verb
    lose water or moisture
eg: In the desert, you get dehydrated very quickly


Entries from Olam Open Database

Dehydrate(verb)::
    ജലാംശം നീക്കുക,
    ഉണക്കുക,
    ജലമയമില്ലാതാകുക,
    ഉണങ്ങുക,
    നിര്‍ജ്ജലീകരിക്കുക,
    വയറിളക്കം, വിയര്‍ക്കല്‍ ഇവ മൂലം ശരീരത്തിലെ ജലാംശം നഷ്‌ടപ്പെടുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ liberalism, supernatural, ആശ്മനന്‍, ഇന്ദിവാരം, അന്നജം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean