മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

deft Edit
    ചാതുര്യമുള്ള, കുശലം


deft Edit
Adjective
    skillful in physical movements; especially of the hands
eg: a deft waiter


deft Edit
Adjective
    skillful in physical movements; especially of the hands
eg: deft fingers massaged her face


Entries from Olam Open Database

Deft(adjective)::
    ചാതുര്യമുള്ള,
    സാമര്‍ത്ഥ്യമുള്ള,
    കരവേഗമുള്ള,
    കൈവഴക്കമുള്ള,
    കൈമിടുക്കുള്ള,
Deft(noun)::
    കൈമിടുക്കുളള,
    സാമര്‍ത്ഥ്യമുളള,
    ഉചിതമായ,
    കുശലം,
    നിപുണം,
    വിദഗ്‌ദ്ധം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ biscuit, blight, presumptuous, subdivide, വര്‍ണ്ണദാത്രി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean