മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

decentralize Edit
    വികേന്ദ്രീകരണം


decentralize Edit
verb
    കേന്ദ്രഗവണ്‍മെന്‍റില്‍ നിന്നും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിലേക്ക് അധികാരം വികേന്ദ്രീകരിക്കല്‍
    make less central
eg: After the revolution, food distribution was decentralized


Entries from Olam Open Database

Decentralize(verb)::
    വികേന്ദ്രീകരിക്കുക,
    അധികാരം വികേന്ദ്രീകരിക്കുക,
    കേന്ദ്രഗവണ്‍മെന്‍റില്‍ നിന്നും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിലേക്ക് അധികാരം വികേന്ദ്രീകരിക്കുക,
    കേന്ദ്രവകുപ്പില്‍ നിന്ന് അധികാരം ഭാഗികമായി ചെറിയ ചെറിയ വകുപ്പുകളിലേക്ക് വികേന്ദ്രീകരിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ evaluation, അരിപ്പൊടി, യുയുത്സാ, പെണ്ണ്, തകര


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean