മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cumber Edit
    അതിഭാരം കയറ്റുക, തടസപ്പെടുത്തുക


cumber Edit
Verb
    hold back


Entries from Olam Open Database

Cumber(verb)::
    അതിഭാരം കയറ്റുക,
    തടസ്സപ്പെടുത്തുക,
    അസഹ്യപ്പെടുത്തുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cassock, estimable, parchment, അംഗാരവേണു, ആത്മസമര്‍പ്പണം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean