മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

crown Edit
    കിരീടം
    An ornamental jeweled headdress signifying sovereignty


Crown Edit
Noun
    the Crown (or the reigning monarch) as the symbol of the power and authority of a monarchy
eg: the colonies revolted against the Crown


crown Edit
Noun
    the part of a tooth above the gum that is covered with enamel


crown Edit
Noun
    a wreath or garland worn on the head to signify victory


crown Edit
Noun
    an ornamental jeweled headdress signifying sovereignty


crown Edit
Noun
    the part of a hat (the vertex) that covers the crown of the head


crown Edit
Noun
    an English coin worth 5 shillings


crown Edit
Noun
    the upper branches and leaves of a tree or other plant


crown Edit
Noun
    the top or extreme point of something (usually a mountain or hill)


crown Edit
Noun
    the award given to the champion


crown Edit
Noun
    the top of the head


crown Edit
Noun
    (dentistry) dental appliance consisting of an artificial crown for a broken or decayed tooth
eg: tomorrow my dentist will fit me for a crown


crown Edit
Noun
    the center of a cambered road


crown Edit
Verb
    invest with regal power; enthrone
eg: The prince was crowned in Westminster Abbey


crown Edit
Verb
    be the culminating event
eg: The speech crowned the meeting


crown Edit
Verb
    form the topmost part of
eg: A weather vane crowns the building


crown Edit
Verb
    put an enamel cover on
eg: crown my teeth


crown
    ജൂടിക, ചൂടി, ചൂഡാപീഡം, പരിവട്ടം, തിരീടം, താജ്, ഉഷ്ണീഷം, മൗലി, മൗലിമകുടം, ഹേരം, മകുടം, മുകുടം


Entries from Olam Open Database

Crown()::
    ഉച്ചി,
    രാജാവിന്‍റെ കിരീടം,
    രാജചിഹ്നം,
Crown(noun)::
    കിരീടം,
    വിജയചിഹ്നപ്പൂമാല,
    ശിരോലാങ്കാരം,
    രാജാവ്‌,
    രാജപദം,
    രാജാധികാരം,
    മൗലി,
    ശിഖരം,
    രാജമകുടം,
    ശീര്‍ഷം,
Crown(verb)::
    രാജ്യാഭിഷേകം ചെയ്യുക,
    ബഹുമാനിക്കുക,
    ശിഖരത്തില്‍ എത്തുക,
    പല്ലിന്റെ പുറത്ത്‌ ആവരണമിടുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ strive, അമാനന്‍, അജഗന്ധ, ആട്ടുക്കട്ടില്‍, ഒത്ത്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean