മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

crib Edit
noun
    കൊച്ചുകുട്ടികള്‍ക്കുള്ള അഴിക്കട്ടില്‍, തൊട്ടില്‍


crib Edit
Noun
    baby bed with high sides made of slats


crib Edit
Noun
    a literal translation used in studying a foreign language (often used illicitly)


crib Edit
noun
    പുല്‍ത്തൊട്ടി
    a bin or granary for storing grains


crib Edit
Noun
    the cards discarded by players at cribbage


crib Edit
Noun
    a card game (usually for two players) in which each player is dealt six cards and discards one or two


crib Edit
Verb
    use a crib, as in an exam


crib Edit
verb
    കോപ്പിയടിക്കുക
    take unauthorized (intellectual material)


crib Edit
Verb
    line with beams or planks
eg: crib a construction hole


Entries from Olam Open Database

Crib()::
    കൊച്ചുകുട്ടികള്‍ക്കുള്ള അഴികട്ടില്‍,
Crib(noun)::
    തൊട്ടില്‍,
    പുല്‍ത്തൊട്ടി,
Crib(verb)::
    കൂട്ടിലിടുക,
    പരീക്ഷയില്‍ ഉത്തരം കോപ്പിയടിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cashew nut, selfless, tackle, അമംഗലി, ഇളിച്ചവായന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean