മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

circumambient Edit
    ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന, വ്യാപക


circumambient Edit
Adjective
    Surrounding; inclosing or being on all sides; encompassing


Entries from Olam Open Database

Circumambient(adjective)::
    ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന,
    വ്യാപകമായ,
    എല്ലാവശത്തിലുമുള്ള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ complexion, ദോഷാംശം, നിര്‍മ്മലന്‍, എതിര്‍കൈ, oppugn


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean