മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cream Edit
    പാല്‍പ്പാട, സാരാംശം


cream Edit
noun
    മുന്തിയ, മികച്ച, ഉത്തമാംശം
    the best people or things in a group
eg: the cream of England's young men were killed in the Great War


cream Edit
noun
    പാല്‍പ്പാട
    the part of milk containing the butterfat


cream Edit
noun
    ത്വക്‌ലേപനം
    toiletry consisting of any of various substances in the form of a thick liquid that have a soothing and moisturizing effect when applied to the skin


cream Edit
verb
    വെണ്ണയുണ്ടാക്കുക, ലേപനം ഉണ്ടാക്കുക
    make creamy by beating
eg: Cream the butter


cream Edit
Verb
    beat thoroughly and conclusively in a competition or fight


cream Edit
verb
    ലേപനം പുരട്ടുക
    put on cream, as on one's face or body
eg: She creams her face every night


cream Edit
Verb
    remove from the surface
eg: skim cream from the surface of milk


cream Edit
Verb
    add cream to one's coffee, for example


Cream
    സന്താനിക


Entries from Olam Open Database

Cream(noun)::
    പാല്‍പ്പാട,
    സംരാംശം,
    ഉത്തമാംശം,
    പാല്‍പാടകൊണ്ടുള്ള പലഹാരം,
    ത്വക്‌ലേപനം,
    മഞ്ഞകലര്‍ന്ന വെള്ളനിറം,
    സാരം,
    ക്രീം,
    ത്വക്‌ ലേപനം,
Cream(verb)::
    വെണ്ണയുണ്ടാക്കുക,
    പാല്പാട,
    സാരാംശം,
    ത്വക്ലേപനം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ therapeutic, അംബരാംബുജം, വ്യപഗമം, മാണവ, മിരുത്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean