മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cramp Edit
    മാംസപേശിയുടെ കോച്ചി വലി, തരിപ്പ്


cramp Edit
Noun
    a painful and involuntary muscular contraction


cramp Edit
Noun
    a clamp for holding pieces of wood together while they are glued


cramp Edit
Noun
    a strip of metal with ends bent at right angles; used to hold masonry together


cramp Edit
Verb
    secure with a cramp
eg: cramp the wood


cramp Edit
Verb
    prevent the progress or free movement of


cramp Edit
Verb
    affect with or as if with a cramp


cramp Edit
Verb
    suffer from sudden painful contraction of a muscle


Entries from Olam Open Database

Cramp(noun)::
    കോച്ചിവലിക്കല്‍,
    മാംസപേശിയുടെ വലി,
    സങ്കോചം,
    സന്ധിവേദന,
    ഞരമ്പ്‌വേദന,
    മാംസപേശിയുടെ വലിവ്‌,
    തരിപ്പ്‌,
    ചുളിവ്‌,
    കൈകഴപ്പ്‌,
    കൊളുത്ത്‌,
    ഞരമ്പുവലി,
Cramp(verb)::
    തടയുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pry, അദേവമാതൃക, അന്തരി, ആകരം, വില്പന


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean