മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

oxide Edit
    ഓക്സിജനും ഏതെങ്കിലും മൂലകവും ചേര്‍ന്ന രാസസംയുക്തം


oxide Edit
Noun
    any compound of oxygen with another element or a radical


Entries from Olam Open Database

Oxide()::
    ഓക്‌സിജനം ഏതെങ്കിലും മൂലകവും ചേര്‍ന്ന രാസസംയുക്തം,
Oxide(noun)::
    ഓക്‌സിജനും മറ്റൊരു മൂലകവും ചേര്‍ന്നുണ്ടാകുന്ന സംയുക്തം,
    ഭസ്‌മം,
    സിന്ദൂരം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cockle, അഷ്ടകാംഗം, ചൊക്കട്ടാന്‍, മഞ്ഞളിക്കുക, അങ്കലാപ്പ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean