മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cower Edit
    ഭയംകൊണ്ട് പതുങ്ങിക്കിടക്കുക


cower Edit
Verb
    crouch or curl up


cower Edit
Verb
    show submission or fear


Entries from Olam Open Database

Cower(verb)::
    ഭയം കൊംണ്ട്‌ പതുങ്ങിക്കിടക്കുക,
    വണങ്ങി കുനിയുക,
    ഭയംകൊണ്ടു വിറയ്ക്കുക,
    പുറകോട്ടു മാറുക,
    പേടിച്ചു ചുരുളുക,
    പതുങ്ങിക്കിടക്കുക,
    ഭയേനനമിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ascertain, മാനസചാരി, പാച്ചോറ്, തോല്, തോളുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean