മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

coup Edit
    പെട്ടെന്നുള്ള പ്രവൃത്തി


coup Edit
Noun
    a sudden and decisive change of government illegally or by force


coup Edit
Noun
    a brilliant and notable success


coup Edit
Noun
    a car with two doors and front seats and a luggage compartment


Entries from Olam Open Database

Coup()::
    ഫലപ്രാപ്‌തി,
Coup(noun)::
    ഭരണ അട്ടിമറി,
    പെട്ടെന്നുള്ള പ്രവൃത്തി,
    പൊടിക്കൈ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഭ്യാശ, ഒപ്പാര്, വേട്ടുവന്‍, അവ്യയന്‍, പരിരക്ഷി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean