മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

corrigendum Edit
    ശുദ്ധിപത്രം


corrigendum Edit
Noun
    a printer's error; to be corrected


Entries from Olam Open Database

Corrigendum(adjective)::
    തെറ്റുതീര്‍ക്കാവുന്ന,
    ശിക്ഷാവിധേയത്വമുള്ള,
Corrigendum(noun)::
    ശുദ്ധിപത്രം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ബ്രഹ്മചാരികെ, ചമ്മാത്ത്, മലരുക, അപ്പ, അസിദ്ധം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean