മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

honorarium Edit
    ശമ്പളമില്ലാതെയുളള സേവനത്തിനു നല്കുന്ന പ്രതിഫലം, പാരിതോഷികം


honorarium Edit
Noun
    a fee paid for a nominally free service


Entries from Olam Open Database

Honorarium(noun)::
    ശമ്പളമില്ലാതെയുള്ള സേവനത്തിനു നല്‍കുന്ന പ്രതിഫലം,
    പാരിതോഷികം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ covet, blind fold, അവര, ആബില, ബുധമതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean