മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

corporation Edit
    നിയമസൃഷ്ടമായ സംഘടിതസംഘം


corporation Edit
Noun
    a business firm whose articles of incorporation have been approved in some state


corporation Edit
Noun
    slang for a paunch


Entries from Olam Open Database

Corporation(noun)::
    നിയമസൃഷ്‌ടമായ ജനതാസംഘം,
    സംസ്ഥാപിത സംഘം,
    നിയമസൃഷ്‌ടമായ സംഘടിതസംഘം,
    നഗരസഭ,
    തൊഴില്‍ സംഘം,
    കുടവയര്‍,
    തൊഴില്‍സംഘം,
    കന്പനി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ catechism, rubber, അശ്വഘോഷന്‍, ആംവണ്ണം, ബഹുളുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean