മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

relevant Edit
    പ്രസക്തമായ, ഉചിതമായ, തക്കതായ
    Having a bearing on or connection, with the subject at issue


relevant Edit
Adjective
    having a bearing on or connection with the subject at issue
eg: the scientist corresponds with colleagues in order to learn about matters relevant to her own research


relevant
    പ്രസ്കത, പ്രസജ്യ


Entries from Olam Open Database

Relevant(adjective)::
    യോജിക്കുന്ന,
    പൊരുത്തമുള്ള,
    നിയമാനുസാരം തക്കതായ,
    സംഗതമായ,
    പ്രസക്തമായ,
    ഉപപന്നമായ,
    ഉചിതമായ,
    തക്കതായ,
    സന്ദര്‍ഭത്തിനു യോജിക്കുന്ന,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ convalescence, അശിരസ്സ്, ആത്മഗുപ്ത, ആലറി, ചാരുലോചനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean