മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

corollary Edit
    ഉപലക്ഷ്യം, ഊഹം


corollary Edit
Noun
    a practical consequence that follows naturally
eg: blind jealousy is a frequent corollary of passionate love


corollary Edit
Noun
    (logic) an inference that follows directly from the proof of another proposition


Entries from Olam Open Database

Corollary(noun)::
    ഉപലക്ഷ്യം,
    പ്രസ്‌താവനയില്‍ നിന്നുള്ള ഊഹം,
    അനന്തരഫലം,
    സ്വാഭാവികമായ അനുമാനം,
    ഉപസിദ്ധാന്തം,
    സ്വാഭവികഫലം,
    സത്യാവസ്ഥ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ aglow, oversee, അണ്ഡഹസ്തി, അലംബുസ, മിറുക്കം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean