മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

copse Edit
    ചുള്ളിക്കാട്, കുറ്റിക്കാട്


copse Edit
Noun
    a dense growth of bushes


Entries from Olam Open Database

Copse(noun)::
    ചുള്ളിക്കാട്‌,
    കുറ്റിക്കാട്‌,
Copse(verb)::
    ചെറുമരങ്ങള്‍ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ comer, discomfort, അലയാളന്‍, ആതപാഘാതം, ആഭിമാനിക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean