മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

condescend Edit
    ദാക്ഷിണ്യത്താല്‍ ഗൗരവം വെടിഞ്ഞ് സംസാരിക്കയോ പ്രവര്‍ത്തിക്കയോ ചെയ്യുക


condescend Edit
Verb
    behave in a patronizing and condescending manner


condescend Edit
Verb
    do something that one considers to be below one's dignity


condescend Edit
Verb
    debase oneself morally, act in an undignified, unworthy, or dishonorable way


condescend Edit
Verb
    treat condescendingly


Entries from Olam Open Database

Condescend(verb)::
    ദാക്ഷിണ്യത്താല്‍ ഗൗരവം വെടിഞ്ഞ്‌ സംസാരിക്കയോ പ്രവര്‍ത്തിക്കയോ ചെയ്യുക,
    മനപൂര്‍വ്വം പദവിവിട്ട്‌ ഇറങ്ങുക,
    എളിയവരോട്‌ ദയവായി പെരുമാറുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ native, ഇട്ചരം, ഇടിവേര്‍, ഭാഗപത്രം, അതിഥി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean