മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

havoc Edit
    സംഹാരം, നാശം, താറുമാറ്


havoc Edit
Noun
    violent and needless disturbance


Entries from Olam Open Database

Havoc()::
    താറുമാറാക്കുക,
Havoc(noun)::
    സംഹാരം,
    നാശം,
    താറുമാറ്‌,
Havoc(verb)::
    താറുമാറാവുക,
    നശിപ്പിക്കുക,
    സംഹരിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ rattle, res gestae, un, അര്‍ദ്ധരഥന്‍, അധികാരിചതുഷ്ടയം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean