മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

concept Edit
    പൊതുധാരണ, സാമാന്യസങ്കല്പം


concept Edit
Noun
    an abstract or general idea inferred or derived from specific instances


Entries from Olam Open Database

Concept(noun)::
    ആശയം,
    സങ്കല്‌പിതസാധനം,
    ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയം,
    പൊതുധാരണ,
    സാമാന്യസങ്കല്‍പം,
    പൊതുഭാവന,
    ധാരണ,
    വിശ്വാസം,
    ഊഹം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ innovate, pupil, tympanum, അശ്വപതി, ആദിദൈത്യന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean