മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cobble Edit
    ജലപ്രവാഹം നിമിത്തം മിനുസമായ പാറ


cobble Edit
Noun
    rectangular paving stone with curved top; once used to make roads


cobble Edit
Verb
    pave with cobblestones


cobble Edit
Verb
    repair or mend
eg: cobble shoes


Entries from Olam Open Database

Cobble(noun)::
    ഉണ്ടക്കല്ല്‌,
    ജലപ്രവാഹം മൂലം മിനുസമായ പാറ,
    ജലപ്രവാഹം നിമിത്തം മിനുസമായ പാറ,
    ചെരുപ്പ് നന്നാക്കുക,
Cobble(verb)::
    ചെറിയ കല്ലുകള്‍ വിതയ്‌ക്കുക,
    ചെരുപ്പ്‌ കുത്തുക,
    തുണ്ടം വച്ച്‌ ചെരിപ്പ്‌ നന്നാക്കുക,
    തുന്നിപ്പിടിപ്പിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ plenipotentiary, അമൃതസ്രവ, അജാവനന്‍, പ്രസേവകം, വിസൃത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean