മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

coop Edit
    തൊഴുത്ത്, കോഴിക്കൂട്


coop Edit
Noun
    an enclosure made or wire or metal bars in which birds or animals can be kept


coop Edit
Noun
    a farm building for housing poultry


coop Edit
Verb
    confine in or as if in a coop
eg: she coops herself up in the library all day


Entries from Olam Open Database

Coop()::
    കോഴിക്കൂട്,
    പഞ്ജരം,
    തൊഴുത്ത്,
    തൊഴുത്ത്‌,
Coop(noun)::
    ഒറ്റാല്‍,
    ജയില്‍,
    കോഴിക്കൂട്‌,
    പഞ്‌ജരം,
Coop(verb)::
    അടച്ചിടുക,
    കൂട്ടില്‍ അടിച്ചിടുക,
    കൂട്ടിലിടുക,
    ഒറ്റുക,
    തൊഴുത്തിലാക്കുക,
    കൂട്ടില്‍ അടച്ചിടുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ crepuscular, eaves, endue, ഇടയാട്ടം, ഒന്നുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean