മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

coaptation Edit
    പരസ്പരസംയോജനം


coaptation Edit
Noun
    The adaptation or adjustment of parts to each other, as of a broken bone or dislocated joint


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ autotype, serval, അഹിമാര, മനസ്താപം, അര്‍ദ്ധ്യ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean