മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

clinical Edit
    ചികിത്സാലയ സംബന്ധിയായ


clinical Edit
Adjective
    relating to a clinic or conducted in or as if in a clinic and depending on direct observation of patients
eg: clinical observation


clinical Edit
Adjective
    relating to a clinic or conducted in or as if in a clinic and depending on direct observation of patients
eg: clinical case study


clinical Edit
Adjective
    scientifically detached; unemotional
eg: he spoke in the clipped clinical monotones typical of police testimony


Entries from Olam Open Database

Clinical(adjective)::
    നിര്‍വികാരമായ,
    ചികിത്സാവിധി സംബന്ധിയായ,
    ലളിതമായ,
    വൈദ്യശാസ്‌ത്രതത്വങ്ങളെക്കാള്‍ നേരിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണത്തിലും ചികിത്സയിലും ഊന്നിയ,
    ചികിത്സാലയ സംബന്ധിയായ,
    രോഗത്തോട്‌ പ്രശാന്തമായ ശാസ്‌ത്രീയ നിലപാടുള്ള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lush, satiric, അക്ഷതൈലം, മഹാനിശ, മഹിരന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean