മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

clinic Edit
    ചികിത്സാലയം


clinic Edit
Noun
    a medical establishment run by a group of medical specialists


clinic Edit
Noun
    meeting for diagnosis of problems and instruction or remedial work in a particular activity


clinic Edit
Noun
    a healthcare facility for outpatient care


Entries from Olam Open Database

Clinic(noun)::
    നഴ്സിംഗ് ഹോം,
    ചികിത്സാലയം,
    ചിക്താലയം,
    പ്രയോഗിക വൈദ്യശിക്ഷണം,
    ചികിത്സാശാലയിലെ വൈദ്യപരിശീലനം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bacilliform, curfew, അംഗശോഷം, അബാദികം, ഇന്ദ്രജന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean