മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

classicism Edit
noun
    പ്രാചീന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനം, വിശിഷ്ടശൈലി


classicism Edit
noun
    പ്രാചീന തത്വങ്ങളോടും അഭിരുചിയോടും വിട്ടുവീഴ്‌ചയില്ലാതെ കൂറുകാണിക്കല്‍
    a movement in literature and art during the 17th and 18th centuries in Europe that favored rationality and restraint and strict forms
eg: classicism often derived its models from the ancient Greeks and Romans


Entries from Olam Open Database

Classicism(noun)::
    പ്രാചീന തത്വങ്ങളോടും അഭിരുചിയോടും വിട്ടുവീഴ്‌ചയില്ലാതെ കൂറുകാണിക്കല്‍,
    പ്രാചീന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനം,
    വിശിഷ്‌ടശൈലി,
    ക്ലാസിക്കല്‍ തത്വങ്ങളോടും അഭിരുചിയോടും വിട്ടുവീഴ്‌ച്ചയില്ലാത്ത നന്ദികാണിക്കല്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hurtle, അപഗരം, ചുലുമ്പം, പരായണ, കുഴലൂത്ത്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean