മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cerebration Edit
    അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഉള്ള തലച്ചോറിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനം


cerebration Edit
Noun
    the process of using your mind to consider something carefully


Entries from Olam Open Database

Cerebration(noun)::
    അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഉള്ള തലച്ചോറിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ stir, അപാര്‍ത്ഥകരണം, യജ്ഞകൃത്ത്, വത്സല, ഇരപ്പ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean