മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ruddy Edit
    അരുണ, ചുവന്ന, രക്തപ്രസാദമുള്ള


ruddy Edit
Adjective
    inclined to a healthy reddish color often associated with outdoor life
eg: a ruddy complexion


ruddy Edit
Adjective
    of a color at the end of the color spectrum (next to orange); resembling the color of blood or cherries or tomatoes or rubies


Entries from Olam Open Database

Ruddy(adjective)::
    രക്തപ്രസാദമുള്ള,
    ചുവന്ന,
    അരുണമായ,
    മുടിഞ്ഞ,
    നശിച്ച,
Ruddy(noun)::
    അരുണ,
    ചുവന്നശുണ്ഠി പ്രകടമാക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദം,
Ruddy(verb)::
    പ്രസന്നതയുള്ള ചുവക്കുക,
    ചുവപ്പിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fecund, അഹുത, ചെകിടത്തം, യഥാവിധി, നന


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean