മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ceium Edit
    അപൂര്‍വ്വ ലോഹങ്ങളിലൊന്നായ മൂലകം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ accordingly, cheek, fauxpas, plebiscite, ഇട്ടിക്കോമ്പിയച്ചന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean