മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

catchment Edit
    മഴവെല്ളം കിട്ടുകയും സംഭരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രദേശം


catchment Edit
Noun
    a structure in which water is collected (especially a natural drainage area)


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ swine, അയോദാരു, അയം, അമൃതവാക്ക്, അകാലവര്‍ഷം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean