മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

carnage Edit
noun
    അരുംകൊല, കൂട്ടക്കൊല, സംഹാരം
    the savage and excessive killing of many people


Entries from Olam Open Database

Carnage(noun)::
    വധം,
    സംഹാരം,
    കൂട്ടക്കൊല,
    അറുകൊല,
    അരുംകൊല,
    കൂട്ടക്കൊല,
    നാശം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അക്വണിത, ഇയത്ത്, ഇലിപ്പ, അപാസു, പൂലാന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean