മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

sordid Edit
    മലിനതയുള്ള, ഹീനമായ


sordid Edit
Adjective
    morally degraded
eg: the sordid details of his orgies stank under his very nostrils


sordid Edit
Adjective
    unethical or dishonest
eg: a sordid political campaign


sordid Edit
Adjective
    foul and run-down and repulsive
eg: sordid shantytowns


sordid Edit
Adjective
    meanly avaricious and mercenary
eg: sordid avarice


sordid Edit
Adjective
    meanly avaricious and mercenary
eg: sordid material interests


Entries from Olam Open Database

Sordid()::
    നീചനായ,
    കെട്ട,
Sordid(adjective)::
    അറപ്പുളവാക്കുന്ന,
    മലിനമായ,
    വൃത്തികെട്ട,
    മലിനതയുള്ള,
    നീചമായ,
    കുത്സിതമായ,
    ധാര്‍മ്മികമായി ദുഷിച്ച,
    ഹീനമായ,
    അധമമായ,
    ക്ഷുദ്രമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fade, അലിമകം, ഫണഭൃത്ത്, വിച്ഛേദിക്കുക, വൈവാഹിക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean