മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cardiology Edit
    ഹൃദയവിജ്ഞാനീയം, ഹിദ്രോഗപഠനം


cardiology Edit
Noun
    the branch of medicine dealing with the heart and its diseases


Entries from Olam Open Database

Cardiology(noun)::
    ഹൃദയവിജ്ഞാനീയം,
    ഹൃദ്രാഗപഠനം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അമരിഷ, അപരത്വം, അന്ത്രകൂജം, ഒലമാരി, പണിക്കൂലി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean