മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

caffeine Edit
    കാപ്പിക്കുരുവില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തേജകവസ്തു


caffeine Edit
Noun
    a bitter alkaloid found in coffee and tea that is responsible for their stimulating effects


Entries from Olam Open Database

Caffeine(noun)::
    കാപ്പിക്കുരുവില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തേജപദാര്‍ത്ഥം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ unwieldy, bon mot, ഇനുപ്പം, വെളുക്കുക, പൊടുപൊടുക്കുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean