മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

period Edit
    ആര്‍ത്തവം
    The monthly discharge of blood from the uterus of, nonpregnant women from puberty to menopause


period Edit
    പൂര്‍ണ്ണവിരാമം
    A punctuation mark (.) placed at the end of a, declarative sentence to indicate a full stop or after abbreviations


period Edit
    കാലഘട്ടം, വേള, ക്ലിപ്തയുഗം
    An amount of time


period Edit
Noun
    an amount of time
eg: a time period of 30 years


period Edit
Noun
    an amount of time
eg: hastened the period of time of his recovery


period Edit
Noun
    an amount of time
eg: Picasso's blue period


period Edit
Noun
    the interval taken to complete one cycle of a regularly repeating phenomenon


period Edit
Noun
    (ice hockey) one of three divisions into which play is divided in hockey games


period Edit
Noun
    a unit of geological time during which a system of rocks formed
eg: ganoid fishes swarmed during the earlier geological periods


period Edit
Noun
    the end or completion of something
eg: death put a period to his endeavors


period Edit
Noun
    the end or completion of something
eg: a change soon put a period to my tranquility


period Edit
Noun
    the monthly discharge of blood from the uterus of nonpregnant women from puberty to menopause


period Edit
Noun
    a punctuation mark (.) placed at the end of a declarative sentence to indicate a full stop or after abbreviations


period
    പീയു, പീരിയഡ്, മം, ശ്രാമം


Entries from Olam Open Database

Period()::
    സമാപ്‌തി,
    നിശ്ചിതസമയം,
    പരിവൃത്തി,
Period(noun)::
    ആവര്‍ത്തനസംഖ്യ,
    രോഗത്തിനു പൂര്‍ണ്ണവളര്‍ച്ചയകാന്‍ വേണ്ട കാലം,
    ആര്‍ത്തവം,
    വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ പഠനസമയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം,
    പ്രത്യേകസമയം,
    കാലം,
    കാലഘട്ടം,
    യുഗം,
    മണിക്കൂര്‍,
    കാരഘട്ടം,
    ആര്‍ത്തവകാലം,
    വേള,
    ക്ലിപ്‌തയുഗം,
    കാലാവധി,
    സമയം,
    അബ്‌ദം,
    അന്തരം,
    അവസരം,
    ആവര്‍ത്തനാങ്കം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section




പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gudgeon, quadrangle, വികസിതരാജ്യം, അഭിലഷണീയ, പമ്പിളിവയറന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean