മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

button Edit
    കുടുക്ക്, പൂമൊട്ട്, ചെറിയ ഉരുണ്ട വസ്തു


button Edit
Noun
    a round fastener sewn to shirts and coats etc to fit through buttonholes


button Edit
Noun
    an electrical switch operated by pressing
eg: the elevator was operated by push buttons


button Edit
Noun
    any of various plant parts that resemble buttons


button Edit
Noun
    a round flat badge displaying information and suitable for pinning onto a garment
eg: they passed out campaign buttons for their candidate


button Edit
Noun
    a female sexual organ homologous to the penis


button Edit
Noun
    a device that when pressed will release part of a mechanism


button Edit
Noun
    any artifact that resembles a button


button Edit
Verb
    provide with buttons
eg: button a shirt


button Edit
Verb
    fasten with buttons
eg: button the dress


butt on Edit
Verb
    lie adjacent to another or share a boundary


Entries from Olam Open Database

Button()::
    വിടര്‍ന്നിട്ടില്ലാത്ത കൂണ്‍,
    ഇലക്‌ട്രിക്‌ ബെല്ലിന്റെ ബട്ടണ്‍മൊട്ട്‌,
    പൂമൊട്ട്‌,
Button(noun)::
    മുഖക്കുരു,
    ഗണ്‌ഡം,
    ചതിപ്രയോഗം ചെയ്യുന്നവന്‍,
    ചെറുകൂണ്‌,
    ബട്ടണ്‍,
    ചെറിയ ഉരുണ്ടവസ്‌തു,
    കുടുക്ക്‌,
    നിസ്സാരവസ്‌തു,
Button(verb)::
    ബട്ടണിടുക,
    കുടുക്കിടുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ oblivion, അഭിയാതന്‍, ബക്രീദ്, മുതല്‍പ്പിടി, മേപ്പ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean